SÚHLAS PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou mojich osobných údajov za účelom výberu vhodného uchádzača a následného uzavretia pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu medzi dotknutou osobou a spoločnosťou GQsystems, s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika (prevádzka, kde sa spracúvajú všetky osobné údaje), Kasalova 518/27, 949 01 Nitra, Slovenská republika (oficiálne sídlo, kde sa nespracúvajú žiadne osobné údaje a nevykonáva podnikateľská činnosť), IČO: 46 371 621, email: office@gqsystems.eu, zodpovedná osoba Filip Gergely (ďalej už len GQsystems, s.r.o. alebo Spoločnosť), a to predovšetkým v rozsahu:

  • meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo,
  • adresa trvalého bydliska, kontaktné údaje (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailová adresa),
  • dosiahnuté vzdelanie, jazykové a počítačové znalosti iné kurzy/certifikáty/oprávnenia, údaje o zamestnaní,
  • rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia, videozáznam, psychologické testy, psychologicko-diagnostické testy

teda aj  osobitných kategórií osobných údajov, prípadne iných údajov uvedených v mojom životopise, žiadosti o zamestnanie, motivačnom liste a iných priložených dokumentoch v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zároveň týmto potvrdzujem, že mnou uvedené osobné údaje sú pravdivé. GQsystems, s.r.o., ktorému udeľujem súhlas nevykoná cezhraničný prenos mojich osobných údajov. Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie mojich osobných údajov sú predzmluvné vzťahy medzi mnou uchádzačom o zamestnanie a spoločnosťou GQsystems, s.r.o. pri obsadzovaní ponúkanej voľnej pracovnej pozície. Za splnenie účelu spracovania osobných údajov je považované uzavretie pracovnoprávneho vzťahu resp. obdobného vzťahu so Spoločnosťou GQsystems, s.r.o..

V prípade, že nedôjde k splneniu účelu spracovania osobných údajov do 6 mesiacov od doručenia údajov, budú všetky moje osobné údaje v súlade so zákonmi a internými smernicami spoločnosti GQsystems, s.r.o. zlikvidované skartáciou a výmazom. Uvedenú lehotu je možné predĺžiť na 4 roky súhlasom uchádzača, ktorý tvorí súčasť dokumentu. Odvolanie súhlasu musí byť v písomnej forme a musí byť doručené písomne spoločnosti GQsystems, s.r.o. na adresu prevádzky spoločnosti alebo mailom na office@gqsystems.eu. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia odvolania spoločnosti GQsystems, s.r.o.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté moje práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u spoločnosti GQsystems, s.r.o. mám právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

  • Súhlasím a som si vedomý, že Spoločnosť poskytuje moje údaje vo vyššie uvedenom rozsahu aj tretím stranám - Klientom Spoločnosti, v záujme naplnenia vyššie uvedeného účelu t.j. obsadenia voľnej pracovnej pozície. Rovnako som si vedomý tohto, že neudelenie súhlasu pre poskytovanie osobných údajov tretím osobám - Klientom Spoločnosti môže mať za následok zmarenie výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície.
  • Súhlasím so spracovaním, správou a archiváciou mojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu 4 rokov za účelom výberu vhodného uchádzača a následného uzavretia pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.